De Kleine Museum Gids

Brochure van de kleine museum gids

Recent heeft Museum om de Hoek de Kleine Museum Gids uitgegeven. Een boekje met een overzicht van de kleine en gespecialiseerde musea in Amsterdam met relevante zaken in het Nederlands en Engels en een fraaie foto van elk museum. Te koop voor € 5,00 bij elk van die kleine musea. Door overmaking van € 8,99 (inclusief verpakking en porto) op NL17 INGB 0007753215 t.n.v. Stichting Museum om de Hoek met vermelding van naam en adres, krijgt men het boekje thuisgestuurd.

Jaarverslag 2019

De Stichting Museum om de Hoek is in 2017 opgericht door een kleine groep samenwerkende kleine musea in Amsterdam. Er was een voorgeschiedenis. Reeds in 2015 was op initiatief vanuit het Museum Amsterdam Noord een aantal bijeenkomsten belegd met andere kleine musea. Dit initiatief strandde door verschillen van inzicht omtrent de financiering van een coördinator. Het werd echter weer opgepakt door drie kleine musea in Amsterdam-Oost, die een zestal succesvolle bijeenkomsten in Pakhuis de Zwijger rond het uitgebreide thema kleine thematische en buurtmusea organiseerden. Een website waarop alle deelnemende instelling te vinden zijn werd opgericht. De aanstelling van een coördinator voor vier uren per week kon de voortgang echter niet garanderen. Wel werd tot de formele status van een stichting overgegaan.
Eind 2018 werd een nieuwe voorzitter benoemd en in tegenstelling tot de voorafgaande periode werd gestreefd naar uitbreiding van het aantal deelnemende instellingen, tot dan toe acht. Sedert maart 2019 omvatte het aantal deelnemende instellingen een vijfentwintigtal.

Activiteiten in 2019

Buitenkring

Op de eerste bijeenkomst van de deelnemende instellingen, gastvrij ontvangen door het IISG, Internationale Instelling voor Sociale Geschiedenis, werd besloten een Stuurgroep in te stellen die als Dagelijks Bestuur functioneert, terwijl de instellingen gezamenlijk als Buitenkring van Museum om de Hoek optreden.

De vergadering besloot tot het houden van een enquête om een nader overzicht van de instellingen te verkrijgen en het laten ontwerpen van een gezamenlijk logo, dat door alle deelnemers op de eigen website zal worden getoond. Uit de enquête bleek, zoals te verwachten was, dat de deelnemende instellingen onderling sterk verschillen qua omvang in aantal medewerkers, vierkante meters werkoppervlak, onderwerpen van museale aandacht, activiteiten en georganiseerde evenementen. Gemeenschappelijk was echter de wens van alle instellingen meer bezoekers en meer vrijwilligers aan te trekken. Onderliggend bestond daarbij bij alle instellingen als doelstelling het historisch erfgoed van een specifiek onderwerp en/of dat van een buurt van Amsterdam te verzamelen, te onderzoeken, te bewaren om het publiek ermee kennis te laten maken.
De deelnemers aan Museum om de Hoek hadden, zoals uit de enquête bleek, in 2018 gezamenlijk een kleine 50.000 bezoekers, er werkten 42 dienstverbanders en 658 vrijwilligers.
Ten aanzien van enkele onderwerpen werd een kleine projectgroep ingesteld, namelijk Public Relations, Vrijwilligers en Website. De Buitenkring kwam in 2019 drie keer bijeen om de ontwikkelingen van ModH te bespreken.

De Stuurgroep

De Stuurgroep ModH bestond uit vertegenwoordigers van vijf deelnemende instellingen en de twee bestuursleden van de Stichting Museum om de Hoek.
In november is op uitnodiging een medewerkster aan de Stuurgroep toegevoegd, die met haar bagage van pas afgestudeerde aan de Reinwardt Academie nieuwe inzichten en jong elan kan inbrengen.
De Stuurgroep kwam in het verslagjaar zesmaal bijeen.
Besluiten werden genomen ten aanzien van de dagelijkse gang van zaken, te leggen contacten en maatregelen die de doelstellingen zouden bevorderen.
Aan de orde kwamen onder meer:

Privacy

Met instemming van de directeur van het Van Eesterenmuseum werd aan alle instellingen het Privacyreglement van genoemd museum gezonden.

Logo

Een ontwerp werd uitverkozen en toegestuurd aan alle deelnemende instellingen.
Public Relations
Opdracht werd gegeven voor het ontwerp van een gidsje voor bezoekers, waarin alle deelnemende instellingen met een tekst in het Nederlands en het Engels en een foto worden vermeld en te vinden zijn op een plattegrond van de stad.

Daarnaast is gepland dat voor elke instelling een banier gemaakt wordt en dat folders worden gemaakt die vanuit de instellingen kunnen worden verspreid.

Onderlinge museumbezoeken

In de loop van de tijd worden door medewerkers van de deelnemers ModH bezoeken aan elkaars instellingen gebracht ter nadere kennismaking. Een succesvol bezoek aan het Pianola-, het Theo Thijssen- en het Multatulimuseum is reeds gebracht.

Archivering

Uit de enquête is gebleken, dat de instellingen op heel verschillende wijze – en ook niet allemaal – een vorm van archivering van hun museale bezit beoefenen. Bij enkele instellingen is het initiatief genomen tot een vorm van archivering over te gaan. Het standpunt is momenteel, dat archivering een na te streven doel is voor de deelnemers en dat uniformiteit op dat gebied niet bereikt kan en hoeft te worden.

Gemeente Amsterdam

Op basis van een motie uit de Amsterdamse gemeenteraad van een paar jaar geleden, organiseerde de Gemeente Amsterdam een bijeenkomst van erfgoedinstellingen over de manieren waarop het erfgoed uit de buurten beter onder de aandacht zou kunnen worden gebracht. In september kwam zo een tachtigtal vertegenwoordigers van diverse instellingen bijeen. Zinvol was ongetwijfeld het contact dat door verschillende vertegenwoordigers over en weer werd gelegd. Duidelijk werd echter ook dat voortzetting van deze contacten en verduidelijking van elkanders aard en wezen noodzakelijk zijn om tot een werkelijk werkbare vorm van samenwerking te komen. Met vertegenwoordigers van de gemeente zijn we daarover in gesprek.

Vrijwilligers

Zoals gezegd is het verkrijgen van meer vrijwillige medewerkers een na te streven doel van de deelnemers ModH. Een speciale wens was de vorming van een vrijwilligerspoule – ook wel als pool geschreven – van potentiële medewerkers, waarop bij noodzaak van tijdelijke verruiming van het aantal vrijwillige medewerkers voor bepaalde evenementen een beroep gedaan kan worden. Een vorm van opleiding voor nieuwe vrijwilligers is daarbij denkbaar. Gezocht wordt naar invulling van de functie van coördinator van deze groep vrijwilligers.

Om meer bekendheid met het fenomeen vrijwilliger en werving van hen te verkrijgen werd een aantal cursussen van de Vrijwilligers Centrale Amsterdam VCA gevolgd. Ook werd een begin gemaakt om in overleg met de VCA tot de vorming van zo’n vrijwilligerspoule te komen.

Website

Reeds eerder dan dit verslagjaar werd een website opgezet. Op deze site www.museumomdehoek.nl zijn op een kaart van de stad de locaties en websites van alle deelnemende instellingen te vinden. De mogelijkheid bestaat ook evenementen zoals lezingen, wandelingen en tentoonstellingen van de deelnemende instellingen aan te kondigen. Daarvan wordt nogal spaarzaam gebruik gemaakt. Een vrijwillige medewerker is aangetrokken om de website te beheren.

Het Amsterdam Museum

In contacten met de directie van het Amsterdam Museum is gebleken, dat dit museum in de toekomende tijd meer aandacht wil schenken aan het erfgoed van de gewone Amsterdammer en de historie van de talloze inwonersgroepen met een andere culturele geschiedenis dan de bewoners die van oudsher de stad bevolken. De deelnemende instellingen aan Museum om de Hoek bieden daartoe een uitstekende startmogelijkheid. Om het publiek daarop te attenderen is de mogelijkheid besproken dat de instellingen van ModH zich zullen kunnen presenteren in een museumzaal van het Amsterdam Museum.

Financiën

Een overschot van vorig jaar kon worden gebruikt voor de financiering van de website en administratieve en vergaderkosten. Een subsidie werd gevraagd en verkregen van de gemeentelijke instelling MAEX voor de Kleine Museumgids.
Voor het overige is het standpunt dat door de Stichting Museum om de Hoek aan te vragen subsidies en andere financiële bijdragen niet ten koste van subsidies van de deelnemende instellingen mogen gaan.


Namens Bestuur en Stuurgroep
Stichting Museum om de Hoek
Edwin Reinold, voorzitter
Henk Ras, secretaris/penningmeester.

Deelnemende instellingen Museum om de Hoek
in alfabetische volgorde:
Bellamy Buurt Museum
Borneo Architectuur Centrum
Cacaomuseum
Electrische Museumtramlijn Amsterdam
Framer Framed
Geelvinck Pianola Museum
Historisch Archief De Baarsjes
Historische Kring Driemond
Indische Buurtmuseum
Museum ‘t Kromhout
Levendpaarenmuseum/Hollandsche manege
Luthermuseum
Max Euwe Centrum
Multatulimuseum
Molen van Sloten & Kuiperijmuseum
Museum Amsterdam Noord
Museum Perron Oost
Museum zonder Muren
Nederlands Uitvaartmuseum Tot Zover
Stichting NDSM-Herleeft
Stichting André Volten
Theo Thijssenmuseum
Van Eesteren Museum
Vrienden van Oud-Zuid.

Leden Stuurgroep Museum om de Hoek:
Anet Wilgenhof, Museum Perron Oost
Ben Berndsen, Historisch Archief De Baarsjes
Bernard Kruithof, Theo Thijssenmuseum
Billie van der Linden, medewerkster
Edwin Reinold, bestuur ModH
Henk Ras, Vrienden Oud-Zuid / bestuur ModH
Jolanda Edema, Molen van Sloten
Rob van Veelen, Indische Buurtmuseum.

Museum zonder muren is bezig met de voorbereidingen voor een nieuw slavernijmuseum (locatie nog onbekend)

‘We zijn vereerd en trots dat de gemeente Amsterdam het voorstel van Museum zonder Muren voor een Nationaal Slavernijmuseum heeft gehonoreerd. Samen met twee andere indieners, IZI Solutions en NiNsee, zal worden gekeken naar een constructieve manier om de initiatieven te bundelen en te komen tot één krachtig gezamenlijk plan.
De beoordelingscommissie heeft als volgt geoordeeld:

“Stichting Museum zonder Muren toont een slim en origineel concept vanuit een ander verrassend perspectief. Een museumgebouw dat half in het water staat en op die manier de relatie met de haven en de trans-Atlantische slavernij benadrukt. De omschrijving van de combinatie van een park en museum zijn helder en spannend. De gekozen focus kan een goede aanjager zijn om van de recreanten van het park bezoekers van het museum te maken”.

De samenwerking met de twee andere partijen brengt waardevolle kennis, expertise en netwerken samen. Gezamenlijk zullen we tot een mooi en betekenisvol resultaat komen.’Voor meer info: http://museumzondermuren.com/?pid=programmas&sid=97&f=actueel

Nominatie Van Eesteren Paviloen

Van Eesteren Paviljoen genomineerd voor Amsterdamse Architectuur Prijs!

Het Van Eesteren Paviljoen in Amsterdam Nieuw-West, de hoofdlocatie van het Van Eesteren
Museum, is genomineerd voor de Gouden A.A.P., de Amsterdamse Architectuur Prijs 2018. Samen
met negen andere genomineerde gebouwen dingt het paviljoen mee naar deze prijs voor het
gebouw dat volgens een vak- en een publieksjury als beste wordt gezien van alle bouwprojecten
die in 2017 binnen de gemeentegrenzen van Amsterdam zijn opgeleverd. Op 12 april a.s. wordt de
winnaar bekendgemaakt tijdens een feestelijke uitreiking in Hotel Arena in Amsterdam.

Voor meer informatie over de nominatie en uitreiking ga je naar het Van Eesteren Museum

Feest! Amsterdam is jarig op 27 oktober

Als Amsterdammer bent u daarom ook een beetje jarig.
Kom langs en vier dit feest mee bij uw Museum om de Hoek.

We wensen Amsterdam een fijne verjaardag toe! Maak een street art-verjaardagskaart, teken je verjaardagswens samen met Noordjes Kinderkunst of loop mee langs de geboortegrond van Amsterdam. De Musea om de Hoek openen hun deuren, nemen je mee de buurt in en we maken met z’n allen het langste lint van verjaardagskaarten en wensen voor de stad.

De deelnemers zijn; Buurtmuseum Indische Buurt, Historisch Archief De Baarsjes, Museum Amsterdam Noord, Museum Perron Oost, Museum zonder Muren, Street Art Museum Amsterdam, Van Eesteren Museum en Vrienden Amsterdam Oud-Zuid.

Van deze bijzondere dag is een korte film gemaakt! Bekijk het hier.

Amsterdam 750 jaar in Pakhuis de Zwijger

Over 8 jaar bestaat Amsterdam 750 jaar! Vrijdag 27 oktober om 19:30 uur blikken we in Pakhuis de Zwijger vooruit op projecten die in de aanloop van dit mooie moment worden gerealiseerd. Met veel inspiratie van groene, duurzame en feestelijke initiatieven uit de stad, muziek, fotografie en de politieke input van vijf grote partijen!

Museum om de Hoek is er bij en werpt een blik op de toekomst; hoe vieren wij in 2025 met onze musea om de hoek het grote feest in, met en voor Amsterdam?

Kom en vier mee: Amsterdam 750 jaar – Nog acht jaar te gaan.